Dagens utfordring

Ut over Kvikna er det ingen selskap med dedikert fokus på legevaktens behov. Systemer i bruk på legevaktene i dag er i all hovedsak fastlegesystemer. De er ikke tilpasset prosessene på legevakten, dekker ikke de ulike rollenes oppgaver på en god måte og har lite tilgang til oppdaterte helseopplysninger om innkommende pasient.

Dette er noe av det vi er i gang med å løse!
Sammen med helsepersonell, pasienter og pårørende sørger vi for å lage fremtidens legevakt.

Sikre tverrfaglig samarbeid

For å kunne gi best mulig behandling og pasientopplevelse så er det tverrfaglige samarbeidet essensielt. I mange tilfeller er ikke helsepersonell lokalisert på samme sted, eller de møter ikke pasienten på samme tid under behandlingsforløpet.

Når man skal øke kvaliteten i behandlingen og samtidig frigjøre tid, så er helsepersonellet avhengig av et digitalt samhandlingsverktøy. Et verktøy der informasjon kan deles, kommunikasjon kan foregå og hvor man kan komme frem til riktig behandling på en effektiv og brukervennlig måte.

Informasjon ved et øyekast

Pasientsikkerheten ivaretas via et dynamisk pasientbilde som viser viktigste informasjon basert på rollen man har i kontekst av oppgaven som skal løses.

Viktig pasientinformasjon som ikke er tilgjengelig i dagens datasystemer må innhentes fra pasienter eller pårørende i en sårbar situasjon, eller på en tidkrevende måte fra andre helseinstanser.

Med søsterselskap som Aidn og DIPS er Kvikna en del av et unikt samarbeid om en helhetlig pasientreise som forbedrer informasjonsflyten og øker pasientsikkerheten, både på legevakt og når pasienter flyttes mellom legevakt, sykehus og kommunale helsetjenester.

Kontroll over eget forløp

Kundereisen (pasientforløpet) gjennom helsetjenestene har mange smertepunkter, også internt på en legevakt. Pasientene (og pårørende) er i stor grad selv bærere av sin egen helseinformasjon. De må forklare sin egen situasjon/historikk, ta de samme prøvene flere ganger og det er risiko for feilbehandling pga. informasjon som er fanget i siloer.

Vi vil at pasientene skal føle at de har kontroll, og at de har mulighet til å påvirke og følge med på sitt eget pasientforløp. Hvordan kan vi la pasientene bidra med relevant informasjon, og hvilken informasjon kan vi gi for at de skal føle at de blir best mulig ivaretatt på legevakten?


Ved at pasientene blir mer delaktige i sitt eget behandlingsforløp og bidrar med relevant informasjon vil helsepersonellet kunne gi raskere og bedre behandling.